GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecná ustanovení

MUDr. Dagmar Prejdová – Ambulance dětské kardiologie a prenatální echokardiografie (dále „Ordinace“) zpracovává a uchovává veškeré získané osobní údaje v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a dalších služeb zákonným způsobem a to zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a v souladu s obecným nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), které je účinné od 25.5.2018.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, které Ordinace zpracovává v rámci poskytování zdravotnických a dalších služeb.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je MUDr. Dagmar Prejdová, se sídlem Zacpalova 1140/28, 746 01 Opava, Předměstí, IČ: 07714131.

Poskytování zdravotních služeb

Ordinace zpracovává osobní údaje pacientů, kdy na základě zákonem stanovené povinnosti vede zdravotnickou dokumentaci, která obsahuje identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje týkající se zdravotního stavu (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů), údaje související s pojištěním pacienta a další údaje související s poskytováním zdravotních služeb. Tuto povinnost ukládá zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuti neúplných nebo nesprávných osobních údajů bude znamenat, že pacientům nebude Ordinace moci kvalifikovaně poskytnout zdravotní služby. Dobu uchování zdravotnické dokumentace se řídí spisových a skartačním řádem Ordinace dle ustanovení zákona č. 98/2012 Sb. O zdravotnické dokumentaci a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Ordinace dále zpracovává na základě zákona o zdravotních službách identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje týkající se zdravotního stavu (tzv. zvláštní kategorie osobních údajů) zákonných zástupců. V případě poskytování zdravotních služeb dětem a mladistvým (případně osobám s omezenou svéprávností) dochází rovněž ke zpracování osobních údajů jejich zákonných zástupců a opatrovníků, a to pro účely splnění zákonných povinností.

Osoby blízké

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb může rovněž docházet ke zpracování identifikačních a kontaktních údajů osob blízkých, pokud pacienti takové údaje poskytnou. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně pro zajištění komunikace a pro případné poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta.

Vykazování zdravotním pojišťovnám

Osobní údaje pacientů zpracovávané v rámci poskytování zdravotních služeb rovněž zpracováváme za účelem vykazování rozsahu poskytnutých zdravotních služeb a jejich následné úhradě ze strany zdravotních pojišťoven.

Zabezpečení dat

Ordinace zavedla a udržuje nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňuje stav technologického vývoje s cílem chránit Vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem.

Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k Vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

Osobní údaje, které Ordinace shromažďuje a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, může sdílet se třetími osobami, a to pouze v případech stanovených zákonem.

Záruky

Se zpracovateli osobních údajů jsou vždy uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.

V případě, že dochází k předávání některých osobních údajů mimo území EU/EHS, toto předávání probíhá v souladu s pravidly stanovenými v kapitole V. nařízení.

Práva subjektu údajů

V souladu s platnými právními předpisy máte právo:

 1. Právo na přístup a přenositelnost osobních údajů
  Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Právo na přístup zahrnuje též právo získat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Tím není dotčeno vaše právo žádat o poskytnutí výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace, které můžete uplatňovat na základě Žádosti o záznam k pořízení výpisu nebo kopie ZD.
 2. Právo na opravu (resp. doplnění)
  Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů. Pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje (zejména kontaktní údaje) nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o opravu těchto osobních údajů.
 3. Právo na výmaz
  Můžete nás požádat o výmaz některých svých osobních údajů. Rozsah, ve kterém můžeme vyhovět vaší žádosti o výmaz osobních údajů může být limitován našimi zákonnými povinnostmi uchovávat některé osobní údaje, a to zejména na základě zákona o zdravotních službách či jiných souvisejících předpisů.
 4. Právo vznést námitku
  Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu, případně pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
  Pokud se na naší straně neprokážou závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a pokud zpracování není nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.
 5. Právo na omezení zpracování
  V souvislosti s uplatněním výše uvedených práv nás můžete požádat také o dočasné omezení zpracování svých osobních údajů.

V případě využití Vašeho práva je nutné vyplnit žádost a doručit ji:

 1. osobně:
  MUDr. Dagmar Prejdová, Zacpalova 1140/28, 746 01 Opava
 2. poštou s ověřeným podpisem:
  MUDr. Dagmar Prejdová, Zacpalova 1140/28, 746 01 Opava
 3. digitálně podepsaným zaručeným certifikátem uznávaným v ČR e-mailem:
  ordinace@detskesrdicko.cz
 4. datovou schránkou:

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

V případě zjištění, že Ordinace nezpracovává osobní údaje v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Dětské Srdíčko